Povzetek

EIP projekt Inovativni okoljsko-podnebno naravnani sistemi upravljanja govedorejske kmetije za zagotovitev pridelave krme in optimalnih pogojev reje živali se izvaja v okviru ukrepa M16: Sodelovanje iz Programa razvoja podeželja 2014-2020, podukrep 16.5 Podpora za skupno ukrepanje za blažitev podnebnih sprememb ali prilagajanje nanje ter za skupne pristope k okoljskim projektom in stalnim okoljskim praksam.

Cilji projekta:

Cilj projekta je uvajanje inovativnih okolju in živalim prijaznih sistemov upravljanja govedorejske kmetije, ki zagotavljajo trajnostno rabo kmetijskih zemljišč in drugih resursov za namen prireje kakovostnega mleka in mesa. Med projektom bomo oblikovali dobre prakse upravljanja govedorejske kmetije, pri čemer bo poseben poudarek namenjen inovativnim sistemom namestitve živali (kompost, umetna podlaga), ki dokazano ugodno vplivajo na dobro počutje živali, zmanjšujejo negativne vplive klimatskih sprememb ter izboljšujejo kakovost in strukturo tal, kar omogoča pridelavo bolj kakovostne krme za živali in izboljšanje biodiverzitete travne ruše prilagojene na podnebne spremembe.

Opis projekta:


V okviru projekta bomo izvedli analizo stanja govedorejskih kmetij vključenih v projekt (kot so raba kmetijskih zemljišč, sistemov namestitve živali, botanični sestav travne ruše, kakovost krme), proučili inovativne sisteme namestitve živali in upravljanja z izločki živali, preverili inovativne rešitve glede učinkovitejše rabe kmetijskih zemljišč z vidika pozitivnih učinkov na strukturo in kakovost tal, količino in kakovost krme, biotsko raznovrstnost, blaženje klimatskih sprememb z uporabo bolj odpornih trav in detelj. Proučili bomo koristi za tla, rastline, živali, ljudi in okolje. Rezultati projekta bodo celovito preizkušeni na partnerskih kmetijah ter posredovani javnosti.

Celotna vrednost projekta: 280.886,83 €

Vrednost sofinanciranja: 249.989,28 €

Projekt je sofinanciran s strani Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja.