Cilji

  • Zagotoviti pospešeno uvajanje inovativnih okolju in živalim prijaznih sistemov upravljanja govedorejske kmetije, ki zagotavljajo trajnostno rabo kmetijskih zemljišč in drugih resursov za namen prireje kakovostnega mleka in mesa in ki so prilagojeni na slovenske posebnosti iz gospodarskega in okoljskega vidika ter iz vidika posebnosti naše krajine
  • Uvajanje dobrih praks upravljanja govedorejske kmetije s posebnim poudarkom na inovativnih sistemov namestitve živali (prosta reja na rešetkah ali polnih tleh vs kompostni hlevi in hlevi z umetnimi tlemi (propustna tla za hitro odstranjevanje urina), ki dokazano ugodno vplivajo na dobro počutje in zdravje živali, zmanjšujejo negativne vplive klimatskih sprememb ter izboljšujejo kakovost in strukturo tal, kar omogoča pridelavo bolj kakovostne krme za živali in izboljšanje biodiverzitete travne ruše prilagojene na podnebne spremembe.
  • Iskanje rešitev za učinkovitejše gospodarjenje s travinjem in povečanje biotske raznovrstnosti preko ustreznih načinov gnojenja z različnimi organskimi gnojili, rabe tal, izboljševanja travne ruše z dosejevanjem na podnebne spremembe bolj prilagojenimi in odpornimi travno-deteljnimi mešanicami, managementa košnje in paše
  • Ugotoviti potrebe in mnenja rejcev ter deležnikov glede inovativnih okoljsko-podnebno naravnanih sistemov upravljanja govedorejske kmetije za zagotavljanje pridelave krme in optimalnih pogojev reje
  • Ugotoviti stališča in preference potrošnikov do inovativnih sistemov upravljanja govedorejskih kmetij z vidika trajnostne rabe kmetijskih zemljišč, prilagajanja in blaženja klimatskih spremembe in ohranjanja biotske raznovrstnosti (predvsem travinja)