Pričakovani rezultati projekta

V okviru tega EIP projekta pričakujemo naslednje ključne rezultate, ki bodo uporabni v praksi:

 • Uvedene inovativne izboljšave upravljanja govedorejske kmetije za zagotavljanje trajnostne rabe kmetijskih zemljišč, pridelave kakovostne krme za živali in zagotavljanje optimalnih živalim in okolju prijaznih načinov reje govedi
 • Preverjene bodo tehnične rešitve v hlevih za govedo z naprednimi podlagami (kompostni hlevi / umetna tla) z višjo stopnjo avtomatizacije, kar bo vplivalo na večjo čistost živali, boljše počutje in zdravje živali ter povečanje produktivnosti (večja prireja mleka, mesa, boljša reprodukcija, manj poškodb in manj zdravljenj, manjša poraba antibiotikov, daljša življenjska doba živali)
 • Oblikovane bodo dobre prakse upravljanja reje in namestitve živali v hlevih, ki zagotavljajo živalim in okolju bolj prijazne sisteme (kompostni hlevi / umetna tla s hitrim odstranjevanjem urina) z izdelanimi priporočili tehnološke opremljenosti hleva in samega managementa v takem hlevu (način in pogostnost odstranjevanje izločkov, …) z vidika zdravja in počutja živali ter mikroklime hleva v smislu preprečevanja / blaženja vročinskih in drugih stresov
 • Oblikovane bodo dobre prakse upravljanja hleva z ležalnimi boksi in rešetkastimi ali polnimi tlemi z izdelanimi priporočili tehnološke opremljenosti hleva in managementa v takem hlevu (način in pogostnost odstranjevanje izločkov, …) z vidika zdravja in počutja živali ter mikroklime hleva v smislu preprečevanja / blaženja vročinskih in drugih stresov
 • Ugotovljena bo sprememba profila tal, kakovosti tal in založenosti hranil v tleh na kmetijskih površinah v projekt vključenih kmetij glede na način gnojenja in vrsto uporabljenih organskih gnojil ter načina rabe tal in kmetovanja (košnja / paša, konvencionalni način / ekološki način kmetovanja)
 • Ugotovljeni bodo prirasti zelinja in kakovost krme za živali pridelana na travinju glede na predviden način gnojenja, vrsto uporabljenih organskih gnojil (gnojevka, gnoj, kompost) in način kmetovanja (košnja / paša, konvencionalni način / ekološki način kmetovanja)
 • Ugotovljena bo sprememba biotske raznovrstnosti in pestrosti glede na predvideni način gnojenja, kmetovanja, rabe in klimatske spremembe ter dosejevanja travno-deteljnih mešanic, ki so bolje prilagojene na vremenske spremembe.
 • Preverjene bodo dobre prakse učinkovitega managementa paše živali z vidika rabe tal, kakovosti zelinja in blaženja klimatskih sprememb
 • Izveden bo poskus s travno-deteljnimi mešanicami, ki so bolj prilagojene in manj občutljive na vremenske spremembe na testnih kmetijah za zagotovitev optimalne količine in kakovosti krme za živali ter ohranjanje biodiverzitete travinja
 • Ugotovljene bodo potrebe kmetov glede inovativnih sistemov upravljanja govedorejskih kmetij
 • Ugotovljena bodo mnenja deležnikov in potrošnikov glede inovativnih sistemov upravljanja govedorejskih kmetij
 • Pripravljen bo Priročnik v okviru EIP projekta pridobljenih znanj za prenos rezultatov v prakso