Rezultati

Poročilo o ključnih rezultatih EIP-AGRI projekta »Inovativni okoljsko-podnebno naravnani sistemi upravljanja govedorejske kmetije za zagotavljanje pridelave krme in optimalnih pogojev reje govedi«

Spoštovani,

z veseljem vam predstavljamo ključne rezultate EIP-AGRI projekta Inovativni okoljsko-podnebno naravnani sistemi upravljanja govedorejske kmetije za zagotavljanje pridelave krme in optimalnih pogojev reje govedi, ki se pod vodstvom Univerze v Ljubljani, Biotehniške fakultete in Fakultete za strojništvo in 13 partnerjev, od tega šestih kmetijskih gospodarstev, s koncem tega meseca končuje po treh letih. Ta projekt prispeva k uvajanju inovativnih okolju in živalim prijaznih sistemov reje govedi in zahvaljujemo se vam za podporo. Predstavljamo vam ključne cilje, rezultate in vpliv projekta.

1. Glavni cilji projekta so bili:

  • uvajanje inovativnih okolju in živalim prijaznih sistemov reje govedi;
  • uvajanje dobrih praks in inovativnih rešitev vezano na namestitev živali;
  • iskanje rešitev za učinkovitejše gospodarjenje s travinjem in povečanje biotske raznovrstnosti;
  • poznavanje potreb in mnenj rejcev ter deležnikov glede inovativnih sistemov v govedoreji;
  • poznavanje stališč in preferenc potrošnikov do inovativnih rešitev upravljanja govedorejskih kmetij.

2. Povzetek ključnih rezultatov:

  • Rezultati meritev koncentracije amonijaka, toplogrednih plinov in parametrov mikro-klime bodo služili za izračun emisij na nivoju kmetije glede na sistem namestitve živali, sistem kmetovanja in vpliv sezone za kmetije, ki so aktivno sodelovale v tem projektu;
  • Preverjanje delovanja virtualne ograje in uporaba GPS senzorjev na planinski paši, ki se bo nadaljevalo tudi v naslednji pašni sezoni;
  • Rejci so kot najbolj uporabne prakse izpostavili dodatke za vezavo dušika, separacijo gnojevke, aplikacijo gnojevke, virtualno ograjo in zelene rešetke. V zvezi z ohranjanjem biotske raznovrstnosti so bili ekološki kmetje naklonjeni predlogom, medtem ko so intenzivni kmetje izrazili skepso.
  • Deležniki so izrazili podporo virtualni ograji, prepustnim tlom in zelenim rešetkam zaradi njihovega potenciala za izboljšanje trajnostnega upravljanja. Poudarili so tudi pomen dronov kot storitev svetovalnih služb in uporabe sodobnih cistern za gnojevko. Poudarili so potrebo po boljšem komuniciranju, informiranju in izobraževanju kmetov o družbenih ciljih in konkretnih inovativnih praksah. Poudarjena je bila tudi potreba po vzpostavitvi družbenega soglasja o vlogi kmetijstva in trajnostnih praksah ter koordinacijska vloga ministrstva pri povezovanju različnih interesnih skupin.
  • Slovenski potrošniki so najbolj naklonjeni uporabi senzorjev za merjenje temperature in vlage v hlevih ter ohranjanju biodiverzitete na kmetijah, medtem ko so manj naklonjeni uporabi virtualne ograje in dronov.

3. Koristi projekta:

Koristi so večstranske. Rejci so pridobili znanje o inovativnih rešitev, ki so pomembne za razvoj slovenskih govedorejskih kmetij z vidika učinkovitejše rabe razpoložljivih resursov in zagotavljanja živalim in okolju prijaznih načinov reje.Kmetijskim svetovalcem bodo znanje in izkušnje v pomoč pri uvedbi različnih rešitev na področju izboljšanju upravljanja, zdravja in počutja živali. Raziskovalcem je projekt omogočil sodelovanje v trikotniku znanja z različnimi partnerji. Oblikovalci kmetijske politike so pridobili potrebne informacije kot podlago za oblikovanje ukrepov na področju uvajanja inovativnih okoljsko-podnebno naravnanih sistemov upravljanja govedorejske kmetije za zagotavljanje pridelave krme in optimalnih pogojev reje govedi.

Zahvaljujemo se vam za vašo podporo in sodelovanje ter se veselimo nadaljnjega skupnega dela na uvajanju inovacij na področju okolju in živalim prijaznih sistemov reje govedi.

Za dodatne informacije ali pojasnila smo vam na voljo po e-pošti marija.klopčič@bf-uni-lj.si ali po telefonu 041 546 484.

Z iskrenimi pozdravi,

izr. prof. dr. Marija Klopčič

vodja projekta

Kako zmanjšati emisije toplogrednih plinov na govedorejskih kmetijah?

Vpliv sistema reje in sezone na koncentracijo metana v čredah krav molznic

Preprečevanje vročinskega stresa v čredah krav molznic

Uspešni pristopi komuniciranja v kmetijstvu:
komuniciranje o okoljsko-podnebno naravnanih inovacijah v kmetijstvu

Poster – INOVATIVNI OKOLJSKO-PODNEBNO NARAVNANI SISTEMI UPRAVLJANJA GOVEDOREJSKE KMETIJE ZA ZAGOTAVLJANJE PRIDELAVE KRME IN OPTIMALNIH POGOJEV REJE GOVEDI

Plakat – Greenhouse gas emissions
on dairy farms in Slovenia